Thursday, 30 May 2013

Daniel 1:1 to 2:4

Here is the gematria for the first Hebrew section of Daniel, which runs from Daniel 1:1 up to and including the word "syriac" in Daniel 2:4. 
(From "O King" in 2:4 onwards to the end of Daniel chapter 7, the text is Aramaic.)

Note the 73 as a factor for the total letter gematria.
Note also the palindrome 373 as a factor of the total letter count.


Total Letter occurrances:- ץ = 1. ט = 5. ק = 9. ג = 11. ז = 11. צ = 15. ן = 16. ס = 19. פ = 22. ח = 24. ך = 28. ע = 37. כ = 42. ד = 52. ב = 59. נ = 65. ת = 65. ש = 69. ם = 81. ר = 86. א = 101. מ = 102. ה = 111. ו = 129. ל = 143. י = 189.

Total Letter count:- 1492
Factors for 1492:- 1(star 1), 2, 4, 373, 746, 1492
Digit grouping for 1492:- 493. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 17, 29, 493

Total letter gematria:- 92783
Factors for 92783:- 1(star 1), 31, 41, 73(star 4), 1271, 2263, 2993, 92783
Digit grouping for 92783:- 875. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 5, 7, 25, 35, 125, 175, 875

Total word count:- 305
Factors for 305:- 1(star 1), 5, 61, 305

(Dan 1:1) בשׁנת(752) שׁלושׁ(636) למלכות(526) יהויקים(181) מלך־יהודה(120) בא(3) נבוכדנאצר(423) מלך־בבל(124) ירושׁלם(586) ויצר(306) עליה׃(115)
(Verse total = 3772. Verse factors:- 1(star 1), 2, 4, 23, 41, 46, 82, 92, 164, 943, 1886, 3772
Digit grouping for 3772 = 775. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 5, 25, 31, 155, 775)

(Dan 1:2) ויתן(466) אדני(65) בידו(22) את־יהויקים(582) מלך־יהודה(120) ומקצת(636) כלי(60) בית־האלהים(503) ויביאם(69) ארץ־שׁנער(911) בית(412) אלהיו(52) ואת־הכלים(512) הביא(18) בית(412) אוצר(297) אלהיו׃(52)
(Verse total = 5189. Verse factors:- 1(star 1), 5189
Digit grouping for 5189 = 194. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 2, 97, 194)

(Dan 1:3) ויאמר(257) המלך(95) לאשׁפנז(468) רב(202) סריסיו(346) להביא(48) מבני(102) ישׂראל(541) ומזרע(323) המלוכה(106) ומן־הפרתמים׃(871)
(Verse total = 3359. Verse factors:- 1(star 1), 3359
Digit grouping for 3359 = 362. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 2, 181(star 6), 362)

(Dan 1:4) ילדים(94) אשׁר(501) אין־בהם(108) כל־מאום(137) וטובי(33) מראה(246) ומשׂכילים(456) בכל־חכמה(125) וידעי(100) דעת(474) ומביני(118) מדע(114) ואשׁר(507) כח(28) בהם(47) לעמד(144) בהיכל(67) המלך(95) וללמדם(150) ספר(340) ולשׁון(392) כשׂדים׃(374)
(Verse total = 4650. Verse factors:- 1(star 1), 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 31, 50, 62, 75, 93, 150, 155, 186, 310, 465, 775, 930, 1550, 2325, 4650
Digit grouping for 4650 = 654. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 2, 3, 6, 109, 218, 327, 654)

(Dan 1:5) וימן(106) להם(75) המלך(95) דבר־יום(262) ביומו(64) מפת־בג(525) המלך(95) ומיין(116) משׁתיו(756) ולגדלם(113) שׁנים(400) שׁלושׁ(636) ומקצתם(676) יעמדו(130) לפני(170) המלך׃(95)
(Verse total = 4314. Verse factors:- 1(star 1), 2, 3, 6, 719, 1438, 2157, 4314
Digit grouping for 4314 = 318. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 2, 3, 6, 53, 106, 159, 318)

(Dan 1:6) ויהי(31) בהם(47) מבני(102) יהודה(30) דניאל(95) חנניה(123) מישׁאל(381) ועזריה׃(298)
(Verse total = 1107. Verse factors:- 1(star 1), 3, 9, 27, 41, 123, 369, 1107
Digit grouping for 1107 = 108. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54, 108)

(Dan 1:7) וישׂם(356) להם(75) שׂר(500) הסריסים(385) שׁמות(746) וישׂם(356) לדניאל(125) בלטשׁאצר(632) ולחנניה(159) שׁדרך(524) ולמישׁאל(417) מישׁך(370) ולעזריה(328) עבד(76) נגו׃(59)
(Verse total = 5108. Verse factors:- 1(star 1), 2, 4, 1277, 2554, 5108
Digit grouping for 5108 = 113. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 113)

(Dan 1:8) וישׂם(356) דניאל(95) על־לבו(138) אשׁר(501) לא־יתגאל(475) בפתבג(487) המלך(95) וביין(78) משׁתיו(756) ויבקשׁ(418) משׂר(540) הסריסים(385) אשׁר(501) לא(31) יתגאל׃(444)
(Verse total = 5300. Verse factors:- 1(star 1), 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 53, 100, 106, 212, 265, 530, 1060, 1325, 2650, 5300
Digit grouping for 5300 = 305. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 5, 61, 305)

(Dan 1:9) ויתן(466) האלהים(91) את־דניאל(496) לחסד(102) ולרחמים(334) לפני(170) שׂר(500) הסריסים׃(385)
(Verse total = 2544. Verse factors:- 1(star 1), 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48, 53, 106, 159, 212, 318, 424, 636, 848, 1272, 2544
Digit grouping for 2544 = 546. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 2, 3, 6, 7, 13(star 2), 14, 21, 26, 39, 42, 78, 91, 182, 273, 546)

(Dan 1:10) ויאמר(257) שׂר(500) הסריסים(385) לדניאל(125) ירא(211) אני(61) את־אדני(466) המלך(95) אשׁר(501) מנה(95) את־מאכלכם(552) ואת־משׁתיכם(1217) אשׁר(501) למה(75) יראה(216) את־פניכם(601) זעפים(207) מן־הילדים(189) אשׁר(501) כגילכם(123) וחיבתם(466) את־ראשׁי(912) למלך׃(120)
(Verse total = 8376. Verse factors:- 1(star 1), 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 349, 698, 1047, 1396, 2094, 2792, 4188, 8376
Digit grouping for 8376 = 384. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 128, 192, 384)

(Dan 1:11) ויאמר(257) דניאל(95) אל־המלצר(396) אשׁר(501) מנה(95) שׂר(500) הסריסים(385) על־דניאל(195) חנניה(123) מישׁאל(381) ועזריה׃(298)
(Verse total = 3226. Verse factors:- 1(star 1), 2, 1613, 3226
Digit grouping for 3226 = 229. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 229)

(Dan 1:12) נס־נא(161) את־עבדיך(507) ימים(100) עשׂרה(575) ויתנו־לנו(558) מן־הזרעים(422) ונאכלה(112) ומים(96) ונשׁתה׃(761)
(Verse total = 3292. Verse factors:- 1(star 1), 2, 4, 823, 1646, 3292
Digit grouping for 3292 = 295. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 5, 59, 295)

(Dan 1:13) ויראו(223) לפניך(190) מראינו(307) ומראה(252) הילדים(99) האכלים(106) את(401) פתבג(485) המלך(95) וכאשׁר(527) תראה(606) עשׂה(375) עם־עבדיך׃(216)
(Verse total = 3882. Verse factors:- 1(star 1), 2, 3, 6, 647, 1294, 1941, 3882
Digit grouping for 3882 = 885. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 3, 5, 15, 59, 177, 295, 885)

(Dan 1:14) וישׁמע(426) להם(75) לדבר(236) הזה(17) וינסם(166) ימים(100) עשׂרה׃(575)
(Verse total = 1595. Verse factors:- 1(star 1), 5, 11, 29, 55, 145, 319, 1595
Digit grouping for 1595 = 596. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 2, 4, 149, 298, 596)

(Dan 1:15) ומקצת(636) ימים(100) עשׂרה(575) נראה(256) מראיהם(296) טוב(17) ובריאי(229) בשׂר(502) מן־כל־הילדים(239) האכלים(106) את(401) פתבג(485) המלך׃(95)
(Verse total = 3937. Verse factors:- 1(star 1), 31, 127, 3937
Digit grouping for 3937 = 940. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 2, 4, 5, 10, 20, 47, 94, 188, 235, 470, 940)

(Dan 1:16) ויהי(31) המלצר(365) נשׂא(351) את־פתבגם(926) ויין(76) משׁתיהם(795) ונתן(506) להם(75) זרענים׃(377)
(Verse total = 3502. Verse factors:- 1(star 1), 2, 17, 34, 103, 206, 1751, 3502
Digit grouping for 3502 = 505. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 5, 101, 505)

(Dan 1:17) והילדים(105) האלה(41) ארבעתם(713) נתן(500) להם(75) האלהים(91) מדע(114) והשׂכל(361) בכל־ספר(392) וחכמה(79) ודניאל(101) הבין(67) בכל־חזון(123) וחלמות׃(490)
(Verse total = 3252. Verse factors:- 1(star 1), 2, 3, 4, 6, 12, 271, 542, 813, 1084, 1626, 3252
Digit grouping for 3252 = 255. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 3, 5, 15, 17, 51, 85, 255)

(Dan 1:18) ולמקצת(666) הימים(105) אשׁר־אמר(742) המלך(95) להביאם(88) ויביאם(69) שׂר(500) הסריסים(385) לפני(170) נבכדנצר׃(416)
(Verse total = 3236. Verse factors:- 1(star 1), 2, 4, 809, 1618, 3236
Digit grouping for 3236 = 239. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 239)

(Dan 1:19) וידבר(222) אתם(441) המלך(95) ולא(37) נמצא(181) מכלם(130) כדניאל(115) חנניה(123) מישׁאל(381) ועזריה(298) ויעמדו(136) לפני(170) המלך׃(95)
(Verse total = 2424. Verse factors:- 1(star 1), 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 101, 202, 303, 404, 606, 808, 1212, 2424
Digit grouping for 2424 = 426. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 2, 3, 6, 71, 142, 213, 426)

(Dan 1:20) וכל(56) דבר(206) חכמת(468) בינה(67) אשׁר־בקשׁ(903) מהם(85) המלך(95) וימצאם(187) עשׂר(570) ידות(420) על(100) כל־החרטמים(362) האשׁפים(436) אשׁר(501) בכל־מלכותו׃(554)
(Verse total = 5010. Verse factors:- 1(star 1), 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, 167, 334, 501, 835, 1002, 1670, 2505, 5010
Digit grouping for 5010 = 15. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 3, 5, 15)

(Dan 1:21) ויהי(31) דניאל(95) עד־שׁנת(824) אחת(409) לכורשׁ(556) המלך׃(95)
(Verse total = 2010. Verse factors:- 1(star 1), 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, 67, 134, 201, 335, 402, 670, 1005, 2010
Digit grouping for 2010 = 12. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 2, 3, 4, 6, 12)

Dan 2:1 ובשׁנת(758) שׁתים(750) למלכות(526) נבכדנצר(416) חלם(78) נבכדנצר(416) חלמות(484) ותתפעם(996) רוחו(220) ושׁנתו(762) נהיתה(470) עליו׃(116)
(Verse total = 5992. Verse factors:- 1(star 1), 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56, 107, 214, 428, 749, 856, 1498, 2996, 5992
Digit grouping for 5992 = 997. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 997)

Dan 2:2 ויאמר(257) המלך(95) לקרא(331) לחרטמים(337) ולאשׁפים(467) ולמכשׁפים(526) ולכשׂדים(410) להגיד(52) למלך(120) חלמתיו(494) ויבאו(25) ויעמדו(136) לפני(170) המלך׃(95)
(Verse total = 3515. Verse factors:- 1(star 1), 5, 19, 37(star 3), 95, 185, 703, 3515
Digit grouping for 3515 = 518. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 2, 7, 14, 37(star 3), 74, 259, 518)

Dan 2:3 ויאמר(257) להם(75) המלך(95) חלום(84) חלמתי(488) ותפעם(596) רוחי(224) לדעת(504) את־החלום׃(490)
(Verse total = 2813. Verse factors:- 1(star 1), 29, 97, 2813
Digit grouping for 2813 = 815. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 5, 163, 815)

Dan 2:4 וידברו(228) הכשׂדים(379) למלך(120) ארמית(651)
(Verse total = 1378. Verse factors:- 1(star 1), 2, 13(star 2), 26, 53, 106, 689, 1378
Digit grouping for 1378 = 379. Digit grouping result factors:- 1(star 1), 379)

No comments:

Post a Comment